DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Anteproxecto de Lei
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O artigo 133.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e o artigo 26.6 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno establecen que, sen prexuízo da consulta previa á redacción do texto da iniciativa, cando a norma afecte os dereitos ou intereses lexítimos das persoas, o centro directivo competente publicará o texto no portal web correspondente, co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

En aplicación de ambos os preceptos legais, iníciase o presente trámite de audiencia e de información pública sobre o Anteproxecto de Lei Xeral de Comunicación Audiovisual cuxo texto se publica igualmente neste portal web, de forma que os cidadáns afectados ou calquera outro suxeito, persoa ou entidade poida expor as súas opinións ou presentar os comentarios e documentos que estime oportuno.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día xoves 03 decembro 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: secretaria.audiovisual@economia.gob.es indicando en el asunto: "Audiencia Pública APL Audiovisual"

Ao comezo da achega o remitente deberá sinalar a súa identificación mediante o seu nome ou denominación social e os seus datos de contacto. Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado e a súa achega verse sobre a necesidade, oportunidade ou contido do texto do proxecto normativo correspondente ao presente trámite de audiencia e de información pública.

Con carácter xeral as respostas e achegas recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado, deban ser tratadas con carácter confidencial e, en consecuencia, non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto, debendo xustificarse de maneira motivada as razóns polas que se solicita o seu tratamento confidencial. Non se terán en conta a estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos