DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Avantprojecte de Llei
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

L'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern estableixen que, sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti als drets o interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

En aplicació de tots dos preceptes legals, s'inicia el present tràmit d'audiència i d'informació pública sobre l'Avantprojecte de Llei General de Comunicació Audiovisual el text de la qual es publica igualment en aquest portal web, de manera que els ciutadans afectats o qualsevol un altre subjecte, persona o entitat pugui exposar les seves opinions o presentar els comentaris i documents que estimi oportú.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dijous, 3 de desembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: secretaria.audiovisual@economia.gob.es

A l'inici de l'aportació el remitent haurà d'assenyalar la seva identificació mitjançant el seu nom o denominació social i les seves dades de contacte. Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat i la seva aportació veure's sobre la necessitat, oportunitat o contingut del text del projecte normatiu corresponent al present tràmit d'audiència i d'informació pública.

Amb caràcter general les respostes i aportacions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat, hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i, en conseqüència, no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text, havent de justificar-se de manera motivada les raons per les quals se sol·licita el seu tractament confidencial. No es tindran en compte a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos