DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

A regulación en vigor está constituída pola Orde ETU/1033/2017, do 25 de outubro, pola que se aproba o cadro nacional de atribución de frecuencias, coas modificacións introducidas pola Orde ETU/416/2018, do 20 de abril, e pola Orde ETD/666/2020, do 13 de xullo.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

A última Conferencia Mundial de Radiocomunicacións da Unión Internacional de Telecomunicacións (CMR 2019) celebrouse en Sharm o-Sheikh (Exipto), do 28 de outubro ao 22 de novembro de 2019, aprobándose de maneira definitiva as actas que recollen os acordos adoptados na mesma, incluíndo as modificacións aprobadas nas táboas de atribución de frecuencias, e nas notas do Regulamento de Radiocomunicacións.

Estas modificacións teñen que ser incorporadas ao CNAF, e é necesario tamén incorporar Decisións de Execución da Comisión Europea relativas ao espectro radioeléctrico, publicadas recentemente, así como novas Decisións da Conferencia Europea Postal e de Telecomunicacións (CEPT) adoptadas por España.

Así mesmo, é necesaria a actualización dalgunhas notas de uso nacional (Notas UN), nos termos e condicións técnicas resultantes da súa armonización no ámbito da Unión Europea, e a actualización das condicións de uso de determinados sistemas e dispositivos radioeléctricos e incorporación de novos usos e aplicacións radioeléctricas.

Obxectivos da norma

O Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) é o documento que regula o uso do espectro radioeléctrico polos distintos servizos de radiocomunicacións nas diferentes bandas de frecuencia. É un documento que hai que manter actualizado, en especial cando se producen cambios relevantes derivados dos Acordos dunha Conferencia Mundial de Radiocomunicacións, ou é necesario incorporar á lexislación nacional Decisións para o uso harmonizado de bandas de frecuencias, aprobadas na Unión Europea. O CNAF recolle tamén necesidades derivadas da industria española e do sector das telecomunicacións en xeral, establecendo as condicións de uso a nivel nacional.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

A Dirección Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual está a analizar a posibilidade de elaborar unha iniciativa normativa sobre esta materia, consistente na elaboración dunha nova Orde Ministerial que aprobe unha nova versión do Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias, dado que as modificacións e novidades a introducir, en particular as derivadas da última Conferencia Mundial de Radiocomunicacións da UIT (CMR- 2019), recentes Decisións aprobadas pola Comisión Europea, e outras de carácter nacional, son moi numerosas, polo que se considera adecuado publicar unha nova edición completa do CNAF, de forma que, ao abeiro do disposto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e no artigo 26.2 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, mediante a presente consulta pública solicita a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma acerca de:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.
b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.
c) Os obxectivos da norma.
d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.


Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres 12 marzo 2021 ata o día sábado 27 marzo 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: consultapublica.normasteleco@economia.gob.es

 

Poderanse enviar comentarios e alegacións o día 27 de marzo de 2021.