DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Antecedents de la norma

La regulació en vigor està constituïda per l'Ordre ETU/1033/2017, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el quadre nacional d'atribució de freqüències, amb les modificacions introduïdes per l'Ordre ETU/416/2018, de 20 d'abril, i per l'Ordre ETD/666/2020, de 13 de juliol.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L'última Conferència Mundial de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (CMR 2019) es va celebrar en Sharm el-Sheikh (Egipte), del 28 d'octubre al 22 de novembre de 2019, havent-se aprovat de manera definitiva les actes que recullen els acords adoptats en la mateixa, incloent les modificacions aprovades en les taules d'atribució de freqüències, i en les notes del Reglament de Radiocomunicacions.

Aquestes modificacions han de ser incorporades al CNAF, i és necessari també incorporar Decisions d'Execució de la Comissió Europea relatives a l'espectre radioelèctric, publicades recentment, així com noves Decisions de la Conferència Europea Postal i de Telecomunicacions (CEPT) adoptades per Espanya.

Així mateix, és necessària l'actualització d'algunes notes d'ús nacional (Notes UN), en els termes i condicions tècniques resultants de la seva harmonització en l'àmbit de la Unió Europea, i l'actualització de les condicions d'ús de determinats sistemes i dispositius radioelèctrics i incorporació de nous usos i aplicacions radioelèctriques.

Objectius de la norma

El Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències (CNAF) és el document que regula l'ús de l'espectre radioelèctric pels diferents serveis de radiocomunicacions en les diferents bandes de freqüència. És un document que cal mantenir actualitzat, especialment quan es produeixen canvis rellevants derivats dels Acords d'una Conferència Mundial de Radiocomunicacions, o és necessari incorporar a la legislació nacional Decisions per a l'ús harmonitzat de bandes de freqüències, aprovades en la Unió Europea. El CNAF recull també necessitats derivades de la indústria espanyola i del sector de les telecomunicacions en general, establint les condicions d'ús a nivell nacional.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

La Direcció general de Telecomunicacions i Ordenació dels Serveis de Comunicació Audiovisual està analitzant la possibilitat d'elaborar una iniciativa normativa sobre aquesta matèria, consistent en l'elaboració d'una nova Ordre Ministerial que aprovi una nova versió del Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències, atès que les modificacions i novetats a introduir, en particular les derivades de l'última Conferència Mundial de Radiocomunicacions de la UIT (CMR- 2019), recents Decisions aprovades per la Comissió Europea, i unes altres de caràcter nacional, són molt nombroses, per la qual cosa es considera adequat publicar una nova edició completa del CNAF, de manera que, a l'empara del que es disposa en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, mitjançant la present consulta pública recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.


Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 12 de març de 2021 fins al dia dissabte, 27 de març de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: consultapublica.normasteleco@economia.gob.es

 

Es podran enviar comentaris i al·legacions el dia 27 de març de 2021.