DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Resumen

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales somete a consulta de todas las partes interesadas (operadores, administraciones públicas, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros agentes) la relación preliminar de zonas blancas y grises NGA, elaborada a partir de la información disponible de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación (redes NGA).

El objetivo de la consulta es consolidar esta identificación preliminar para obtener la relación definitiva de zonas blancas NGA y de zonas grises NGA, en las que, de acuerdo con la normativa de ayudas de Estado, es posible conceder ayudas públicas a lo largo del próximo año para la realización de proyectos de extensión de la cobertura de redes NGA en dichas zonas.

Para facilitar la localización y el análisis de las zonas se proporcionan ficheros de capas geográficas en formato kmz, shape y filegdb que posibilitan su tratamiento cualquier sistema de información georreferenciada (GIS). Igualmente, está disponible un visor cartográfico en el siguiente enlace.

Enlace a la descarga de archivos (*.zip) de Capas Geográficas

​Capa Geográfica con la relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA en formato KMZ

Capa Geográfica con la relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA en formato SHAPE

Capa Geográfica con la relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA en formato GDB

Anexos

Texto de la Consulta Pública sobre la identificación de Zonas Blancas NGA y Zonas grises NGA[PDF]

Modelo para dar respuesta a la consulta pública para la identificación de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [ODS]

Modelo para dar respuesta a la consulta pública para la identificación de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [xlsx]

 

Documentos

Relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [ODS]

Relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [xlsx]

Relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [PDF]

 

Obxectivos da norma

  • Recabar de las partes interesadas (operadores, administraciones públicas y otros agentes), las observaciones o propuestas de rectificación a la relación de zonas blancas NGA y zonas grises NGA a menos de 100Mbps. Las propuestas de rectificación deberán formularse en el modelo de respuesta que se ajunta y estar debidamente justificadas.
  • Recabar de los operadores de telecomunicaciones que, en las zonas blancas o grises NGA, posean o controlen infraestructuras susceptibles de ser utilizadas en proyectos que puedan acogerse a ayudas públicas para el despliegue de la banda ancha, información sobre las mismas para su puesta a disposición de todos los candidatos, salvo que dicha información esté ya disponible para ellos.
  • Tomar nota de cualquier otra observación que se dese formular en relación con este proceso.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres 30 abril 2021 ata o día sábado 29 maio 2021

Presentación de alegacións

As alegacións poden ser enviadas en: Enviar alegacións

As respostas a esta consulta pública deberán presentarse en formato electrónico, a través do formulario habilitado na sede electrónica do Ministerio, denominado “Remisión de información de cobertura de banda larga”. Calquera dúbida poden dirixila a coberturaba@economia.gob.es.

Para dar resposta coas propostas de corrección publicouse na páxina web do Ministerio un modelo de resposta en formato Excel coa relación preliminar de zonas brancas NGA e zonas grises identificadas na consulta pública para que as partes interesadas reporten á SETELECO a relación de zonas con obxeccións á consideración de zonas Brancas NGA ou de zonas grises NGA, coa motivación asociada correspondente.

Só poderanse atender as propostas de corrección que non precisen nova consulta a posibles afectados. Isto significa que non se poderán atender neste procedemento de consulta pública demandas de incorporación de novas zonas nin ampliacións dos límites das actuais que vaian máis aló do que poida considerarse como un erro material.

Cando a obxección ou proposta de corrección refírase a a supresión dalgunha zona que veña motivada por plans de despregamento no próximos tres anos dalgún operador, non comunicados previamente á SETELECO en resposta ao requirimento de xullo de 2020, deberá estar fundamentada en plans de investimento existentes e cribles e, por tal motivo, deberá vir acompañada do Plan de despregamento, solicitude de licenza, autorización previa de instalacións, ou documento equivalente que acredite a súa existencia en relación con cada zona para a que se declaren novos plans de cobertura, xunto co resgardo da súa presentación ante o correspondente Concello. A non presentación da este documentación, poderá dar lugar a que non se consideren cribles neste momento e, en consecuencia, a que o ámbito xeográfico afectado sexa declarado zona branca ou gris NGA para o próximo ano.

No caso de plans de despregamento de estacións radioeléctricas que fagan uso privativo ou especial do espectro radioeléctrico, para ser considerada crible neste momento a proposta de corrección deberá vir acompañada, polo menos, do título habilitante do espectro radioeléctrico e da correspondente aprobación do proxecto técnico. Para o caso de plans de despregamento de estacións radioeléctricas en bandas de frecuencias de uso común do espectro radioeléctrico, para ser considerada crible neste momento a proposta de corrección deberá vir acompañada de documentación que xustifique a materialidade dos plans como localización das estacións radio, estudos de cobertura das zonas afectadas, dereitos de uso das novas localizacións, facturas ou contratos do equipamento a despregar etc.

Caso de que algunha das zonas preliminarmente identificadas non poida ser considerada parcialmente como branca ou gris NGA, o participante presentará un contorno xeográfico coas parcelas catastrais incluídas na zona que non deban ter a consideración de branca ou gris NGA en formato shape, kmz ou gml. Co fin de facilitar o seguimento a zona corrixida terá o mesmo código que a zona inicial.

 

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea claramente identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e, en consecuencia, de libre difusión. En caso de incluír na resposta información que se considere confidencial, deberá identificarse claramente, motivando tal consideración.

Ver no apartado Anexos o Texto da Consulta Pública e o Modelo para responder á consulta pública para a identificación de zonas brancas NGA e zonas grises NGA para o próximo ano.

 

Anexos