DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Resumen

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales somete a consulta de todas las partes interesadas (operadores, administraciones públicas, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros agentes) la relación preliminar de zonas blancas y grises NGA, elaborada a partir de la información disponible de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación (redes NGA).

El objetivo de la consulta es consolidar esta identificación preliminar para obtener la relación definitiva de zonas blancas NGA y de zonas grises NGA, en las que, de acuerdo con la normativa de ayudas de Estado, es posible conceder ayudas públicas a lo largo del próximo año para la realización de proyectos de extensión de la cobertura de redes NGA en dichas zonas.

Para facilitar la localización y el análisis de las zonas se proporcionan ficheros de capas geográficas en formato kmz, shape y filegdb que posibilitan su tratamiento cualquier sistema de información georreferenciada (GIS). Igualmente, está disponible un visor cartográfico en el siguiente enlace.

Enlace a la descarga de archivos (*.zip) de Capas Geográficas

​Capa Geográfica con la relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA en formato KMZ

Capa Geográfica con la relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA en formato SHAPE

Capa Geográfica con la relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA en formato GDB

Anexos

Texto de la Consulta Pública sobre la identificación de Zonas Blancas NGA y Zonas grises NGA[PDF]

Modelo para dar respuesta a la consulta pública para la identificación de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [ODS]

Modelo para dar respuesta a la consulta pública para la identificación de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [xlsx]

 

Documentos

Relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [ODS]

Relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [xlsx]

Relación preliminar de zonas blancas NGA y zonas grises NGA [PDF]

 

Objectius de la norma

  • Recaptar de les parts interessades (operadors, administracions públiques i altres agents), les observacions o propostes de rectificació a la relació de zones blanques NGA i zones grises NGA a menys de 100Mbps. Les propostes de rectificació hauran de formular-se en el model de resposta que s'ajunta i estar degudament justificades.
  • Recaptar dels operadors de telecomunicacions que, a les zones blanques o grises NGA, posseeixin o controlin infraestructures susceptibles de ser utilitzades en projectes que puguin acollir-se a ajudes públiques per al desplegament de la banda ampla, informació sobre les mateixes per a la seva posada a la disposició de tots els candidats, tret que aquesta informació estigui ja disponible per a ells.
  • Prendre nota de qualsevol altra observació que es dese formular en relació amb aquest procés.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia divendres, 30 d’abril de 2021 fins al dia dissabte, 29 de maig de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es podran remetre a: Presentar al·legacions

Les respostes a aquesta consulta pública hauran de presentar-se en format electrònic, a través del formulari habilitat a la seu electrònica del Ministeri, denominat “Remissió d'informació de cobertura de banda ampla”. Qualsevol dubte poden dirigir-la a coberturaba@economia.gob.es.

Per donar resposta amb les propostes de correcció s'ha publicat a la pàgina web del Ministeri un model de resposta en format Excel amb la relació preliminar de zones blanques NGA i zones grises identificades en la consulta pública perquè les parts interessades reportin a la SETELECO la relació de zones amb objeccions a la consideració de zones Blanques NGA o de zones grises NGA, amb la motivació associada corresponent.

Solament es podran atendre les propostes de correcció que no precisin nova consulta a possibles afectats. Això significa que no es podran atendre en aquest procediment de consulta pública demandes d'incorporació de noves zones ni ampliacions dels límits de les actuals que vagin més enllà del que pugui considerar-se com un error material.

Quan l'objecció o proposta de correcció es refereixi a la supressió d'alguna zona que venja motivada per plans de desplegament en els propers tres anys d'algun operador, no comunicats prèviament a la SETELECO en resposta al requeriment de juliol de 2020, haurà d'estar fonamentada en plans d'inversió existents i creïbles i, per tal motiu, haurà de venir acompanyada del Pla de desplegament, sol·licitud de llicència, autorització prèvia d'instal·lacions, o document equivalent que acrediti la seva existència en relació amb cada zona per la qual es declarin nous plans de cobertura, juntament amb el resguard de la seva presentació davant el corresponent Ajuntament. La no presentació d'aquesta documentació, podrà donar lloc al fet que no es considerin creïbles en aquest moment i, en conseqüència, al fet que l'àmbit geogràfic afectat sigui declarat zona blanca o grisa NGA per al proper any.

En el cas de plans de desplegament d'estacions radioelèctriques que facin ús privatiu o especial de l'espectre radioelèctric, per ser considerada creïble en aquest moment la proposta de correcció haurà de venir acompanyada, almenys, del títol habilitant de l'espectre radioelèctric i de la corresponent aprovació del projecte tècnic. Per al cas de plans de desplegament d'estacions radioelèctriques en bandes de freqüències d'ús comú de l'espectre radioelèctric, per ser considerada creïble en aquest moment la proposta de correcció haurà de venir acompanyada de documentació que justifiqui la materialitat dels plans com a ubicació de les estacions radio, estudis de cobertura de les zones afectades, drets d'ús de les noves ubicacions, factures o contractes de l'equipament a desplegar etc.

Cas que alguna de les zones preliminarment identificades no pugui ser considerada parcialment com a blanca o grisa NGA, el participant presentarà un contorn geogràfic amb les parcel·les cadastrals incloses a la zona que no hagin de tenir la consideració de blanca o grisa NGA en format shape, kmz o gml. Amb la finalitat de facilitar el seguiment la zona corregida tindrà el mateix codi que la zona inicial.

 

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui clarament identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i, en conseqüència, de lliure difusió. En cas d'incloure en la resposta informació que es consideri confidencial, haurà d'identificar-se clarament, motivant tal consideració.

Veure en l'apartat Annexos el Text de la Consulta Pública i el Model per respondre a la consulta pública per a la identificació de zones blanques NGA i zones grises NGA per al proper any.

 

Annexos